14 júna, 2013

Uzatvorený kruh svätosti

Pavol nám v Efezanom 5:18 dáva príkaz: „Buďte naplnení Duchom.“ Rôzne kresťanské tradície si plnosť Ducha Svätého predstavujú rôzne, ale všetky tieto predstavy sú iba odpoveďami na jednu spoločnú otázku. A tou otázkou je: Ako môžem zažívať plnosť Ducha Svätého vo svojom živote viery? V Skutkoch apoštolov, v piatej kapitole, nachádzame odpoveď. Pozrime sa však na túto odpoveď v jej kontexte:
27 Priviedli teda apoštolov a postavili ich pred veľradu. Veľkňaz im povedal: 28 Dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a na nás chcete uvaliť krv toho človeka! 29 Peter a apoštoli odpovedali: Boha treba poslúchať viac ako ľudí. 30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili. 31 Boh ho však svojou pravicou povýšil za Vodcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. 32 A my sme svedkami týchto udalostí aj Duch Svätý, ktorého dal Boh tým, čo ho poslúchajú. (Skutky 5:27-32)
Čo sa stalo bolo, že apoštoli „naplnili Jeruzalem svojím učením“ (v. 28) a židom sa to nepáčilo. Preto ich zavreli do žalára. Ale čo sa nestalo... 
19 Pánov anjel však otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich von a povedal: 20 Choďte, postavte sa a hovorte v chráme ľudu všetky slová o tomto živote. 21 Oni ho počúvli, vošli včasráno do chrámu a učili. (Skutky 5:19-21) 
Židia im následne vyčítali, že urobili presne to, čo im zakázali. No odpoveď apoštolov, na čele s Petrom, znela: „Boha treba poslúchať viac ako ľudí“ (v. 29). A veru ho aj poslúchli! Zázračne ich vyslobodil z väzenia žalára a poslal ich do Jeruzalema hlásať jeho zvesť. Chcem tu v skratke poukázať na niekoľko vecí: 
  1. Boh oslobodil apoštolov z väzenia žalára a poslal ich do Jeruzalema hlásať jeho zvesť a oni poslúchli. Boh kresťanov tak isto oslobodil, ale z väzenia hriechu a poslal nás do sveta hlásať jeho zvesť. Sme rovnako poslušní, ako boli apoštolovia? 
  2. Naplnenie tohto poslania je pre človeka samotného nemožné, pretože potrebuje pre to spolusvedčenie Ducha Svätého (môžeme povedať, že jeho plnosť; verš 32: my sme svedkami týchto udalostí aj Duch Svätý). 
  3. Tohto Ducha Svätého „dal Boh tým, čo ho poslúchajú“ (v. 32). 
To zmamená, že poslušnosť Bohu je podmienkou pre prítomnosť Ducha Svätého, ktorý je podmienkou pre svedčenie o Kristovi, čo je v skutočnosti samotná poslušnosť Bohu. Ak to vyjadríme grafom tak uvidíme, že to je jeden sebanapĺňajúci a dopĺňajúci sa kruh, kde jedna vec vedie ku druhej tá potom vedie ku ďalšej a kruh sa uzatvára a každým prejdeným okruhom zosiľňuje. 

Ale funguje to aj naopak. 

Ak nie som poslušný Bohu, nebudem žiť v prítomnosti a moci Ducha Svätého. Vtedy nebudem svedčiť o Kristovi a tak budem Bohu neposlušný. Potom nebudem žiť v prítomnosti a moci Ducha Svätého... A ďalší sebanapĺňajúci sa a dopĺňajúci sa kruh je na svete. 

Čiže, ako môžem zažívať plnosť Ducha vo svojom živote viery? Poslušnosťou Bohu. Avšak nie zákonníckou poslušnosťou, ktorá nechce Boha, ale iba jeho požehnania. Boh nás volá ku poslušnosti, ktorá pramení jeho lásky ku nám. Táto poslušnosť vyrastá z milosti Kristovho kríža. A práve tam sa jej aj najlepšie naučíme.

08 júna, 2013

Keď Boh odpovie na naše modlitby

Tento týždeň je pre mňa špeciálnym týždňom. Je týždňom, kedy som mnoho vecí robil po prvý krát.


18 mája, 2013

Musím sa k niečomu priznať...


Jedna z vecí, o ktorú sa vo svojom živote usilujem a na ktorej mi záleží je transparentnosť. Chcem, aby ľudia okolo mňa slobodne a jasne videli do môjho života. Aby sa mohli pýtať priame a ťažké otázky, a aby som im pravdivo, úprimne a pokorne odpovedal. Tento článok je snahou o takúto transparentnosť. A to aj napriek tomu, že sa nikto nepýta...

11 marca, 2013

Kázeň 19: Poslanie zboru CB Trnava: Uctievanie BohaJán 4:16-26
16 On jej povedal: Choď, zavolaj si muža a príď sem! 17 Žena mu odpovedala: Nemám muža. Nato jej Ježiš povedal: Správne si povedala: Nemám muža; 18 lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. 19 Žena mu odpovedala: Pane, vidím, že si prorok. 20 Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaňať. 21 Ježiš jej odpovedal: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. 22 Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. 23 Ale prichádza hodina — a už je tu —, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. 24 Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde. 25 Žena mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus; keď príde on, všetko nám oznámi. 26 Ježiš jej povedal: Ja som to — ten, čo sa rozpráva s tebou.