09 novembra, 2012

List Filipanom (Komplet; Celá séria)

List Filipanom má celkovo 4 kapitoly, v ktorých je celkovo 104 veršov, v ktorých je nespočetne veľa Božích právd. Túto sériu som začal 20. marca 2011 a skončil 30. septembra 2012. To je niečo viac ako jeden a pol roka. Týchto 104 veršov som prerozdelil do 10 kázní, ktoré tu všetky pokope dávam.

Toto bola moja prvá kázňová séria, počas ktorej ma Boh stále viac a viac učil ako pristupovať k jeho Slovu a ako ho podávať ďalej. Nech je mnohým na požehnanie!

Marek

07 novembra, 2012

05 novembra, 2012

02 novembra, 2012

Kázeň #16: Márnotratný Boh 3: Kto je Otec?

V lete som kázal mini-sériu, ktorú som nazval Márnotratný Boh. Táto séria je založená na rovnomennej knihe od Tima Kellera. Toto je už tretia (a posledná) časť série (odkaz na predchádzajúce nájdete nižšie). Nech je všetkým, čo ju počujú na požehnanie.

Ďalšie časti v sérii Márnotratný Boh:
Časť 1: Syn sa stratil a bol nájdený
Časť 2: Skutočný starší brat

5.8.2012 - Márnotratný Boh (3): Kto je Otec? (stiahnite si kázeň)


31 októbra, 2012

Kázeň #15: Márnotratný Boh 2: Skutočný starší brat

V lete som kázal mini-sériu, ktorú som nazval Márnotratný Boh. Táto séria je založená na rovnomennej knihe od Tima Kellera. Toto je už druhá časť série (odkaz na predchádzajúce nájdete nižšie). Nech je všetkým, čo ju počujú na požehnanie.

Ďalšie časti v sérii Márnotratný Boh:
Časť 1: Syn sa stratil a bol nájdený
Časť 3: Kto je Otec?

29.7.2012 - Márnotratný Boh (2): Skutočný starší brat (stiahnite si kázeň)


29 októbra, 2012

Kázeň #14: Márnotratný Boh 1: Syn sa stratil a bol nájdený

V lete som kázal mini-sériu, ktorú som nazval Márnotratný Boh. Táto séria je založená na rovnomennej knihe od Tima Kellera. Počas tohto týždňa dám na blog všetky tri časti tejto série. Nech je všetkým, čo ju počujú na požehnanie.

Ďalšie časti v sérii Márnotratný Boh:
Časť 2: Skutočný starší brat
Časť 3: Kto je Otec?

15.7.2012 - Márnotratný Boh (1): Syn sa stratil a bol nájdený (stiahnite si kázeň)


26 júla, 2012

Boj sa, ale neboj sa


Lukáš 12:4-7

4 Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť! 5 Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám: Toho sa bojte! 6 Či nepredávajú päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. 7 Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa, vy ste drahší ako mnoho vrabcov.

Tento krátky text je veľmi zvláštny, pretože sú v ňom akoby spojené dve mini-ponaučenia. Verše 4-5 je jedným a verše 6-7 je druhým. Ako spolu súvisia? Čo majú spoločné?

23 júla, 2012

Marta, ktorá sa zmenila

V Lukášovi, na konci 10. kapitoly čítame o prvom stretnutí Ježiša s Martou a jej sestrou Máriou. 
38 Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. 39 Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. 40 Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla! 41 Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, 42 a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.

07 mája, 2012

21 apríla, 2012

Tajomstvá majú byť poznanéRimanom 11:25
Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo – aby ste neboli múdri sami pre seba –, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov takto bude celý Izrael spasený. 
V posledných dňoch som mal zaujímavý rozhovor s jedným starším pánom. V našom rozhovore sme sa dostali ku téme Izraela a jeho konečnej spásy, ako o tom hovorí Pavol v liste Rimanom 11. kapitole.
Táto pasáž je rôzne vykladaná a zjavne je zahalená určitým rúškom tajomstva. Kedy príde takéto masívne obrátenie? Ako to bude prebiehať? Ale je to pre nás dôvod preto, aby sme sa o tejto téme nerozprávali? Pán, s ktorým som sa rozprával povedal ku koncu nášho rozhovoru: „Keď je to mystérium (gr. tajomstvo), kto ho vyrieši?“

17 apríla, 2012

Boh je s tebou, preto bojuj!


Každý z nás dobre pozná skúšky. Alebo lepšie povedané, pokušenia. Život kresťana je plný takýchto. Od chvíle čo sa ráno zobudíme sme pokúšaní prežiť deň v lenivosti a počas dňa sú naše oči, uši a mysle bombardované rôznymi pokušeniami. Niktoré sú jemnejšie, iné sú drastickejšie. Niektoré sú ľahko odolateľné, iným zase málokedy odoláme.

06 apríla, 2012

On zostal!


Čo je podľa teba najväčší prejav Ježišovej lásky? V akom jeho skutku vidíš jeho najväčšiu oddanosť? Jeho najväčšiu lásku k tebe? Ja ju vidím v jednoduchej skutočnosti toho, že keď bol na kríži, tak na ňom zostal.

12 februára, 2012

28 januára, 2012

Božie potomstvo


Keď sa Pavol postavil doprostred „veľmi bohabojných mužov Atén" v Aeropágu, citoval jedného z ich básnikov (Aráta), ktorý vo svojej básni Phainomena napísal: „Lebo aj my jeho rod sme" (Skutky 17:28). Pavol si berie toto tvrdenie ako naozaj pravdivé a okamžite ho potvrdzuje, keď povie: „Keďže sme teda rod Boží..." (v. 29).

18 januára, 2012

Každé koleno a každý jazyk

...a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno..., a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán“ (Filipanom 2:9-11).

07 januára, 2012

Prečo mládež?


Včera sme mali našu prvú mládež. Po veľmi dlhej dobe (asi 4½ roka) sme sa stretli, aby sme boli spolu. Myslím, že to bolo dobré. Dúfam, že to bude ešte lepšie. Mal som tú výsadu mať prvú, úvodnú tému. Ako vždy, dávam ju sem na blog a mojou nádejou je, že nás povzbudí ku spoločenstvu v jednote.

Marek

04 januára, 2012

Rok 2012 na Božiu slávuTento rok som Silvestroval (tak ako pominulé roky) v zbore s priateľmi. Bol som požiadaný, aby som po polnoci mal krátku tému/príhovor k novému roku. Síce je už dávno po novom roku, ale moja túžba pre tento rok je aktuálna každý jeden deň roku 2012. Tak, a tu je tá téma...