23 júla, 2012

Marta, ktorá sa zmenila

V Lukášovi, na konci 10. kapitoly čítame o prvom stretnutí Ježiša s Martou a jej sestrou Máriou. 
38 Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. 39 Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. 40 Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla! 41 Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, 42 a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.
Často rozmýšľame nad Martou ako nad tou, ktorá to celé prepásla, ktorú Ježiš veľmi dobre sfúkol. Na druhej strane, nad Máriou sa pousmejeme a povieme si, že to pochopila, že Ježiš ju práve pochválil a že je pre nás príkladom. Treba si vybrať ten dobrý podiel, ktorý sa nám neodníme. Tým dobrým podielom je sám Ježiš [Mária] si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová.

Príbeh končí veľmi otvorene a nevieme, aký je jeho záver. Mária je pochválená, Marta je napomenutá. Ale čo sa stane ďalej s touto Martou, ktorá sa nám zdala byť tak slepá voči tomu, Kto je to s ňou? Tento príbeh možno končí otvorene, ale to len preto, aby sme našli pokračovanie neskôr, v inom príbehu.

Uplynula nejaká chvíľa. Rozhodne mnoho mesiacov, možno i zopár rokov... 

Marta a Mária mali brata. Jeho meno bolo Lazár. A tento Lazár práve zomrel. Je mŕtvy. Ježiš sa zámerne zdržal a prišiel "neskoro", aby potom mohol zjaviť svoju moc a slávu. Aby mohol osláviť svojho Otca. Prišiel neskoro a práve tým prišiel načas. A ako prichádzal ku Betánii, nebol to nikto iný, ako naša Marta, kto mu vyšiel naproti. V Jánovi 11:20-27 čítame:
20 Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však ostala doma. 21 Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. 22 Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. 23 Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych! 24 Marta mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. 25 Povedal jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. 26 Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? 27 Povedala mu: Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.
Aký len veľký rozdiel medzi Martou pri prvom stretnutí a Martou pri poslednom stretnutí! Zrazu to je Marta, kto vybehne ako prvá za Ježišom a je to Mária, kto ostal doma! Marta tu vyznáva svoju vieru v Ježišovu moc a silu (Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel.). Veľkosť jej viery je však ešte očividnejšia, keď povie: Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Medzi riadkami hovorí niečo, čo sa bojí povedať nahlas. Ale Ježiš ju počuje. Ježiš jej rozumie. Preto jej hneď odpovedá: Tvoj brat vstane z mŕtvych! 

Marta však ale nerozumie. Nerozumie presne tomu, o čo Ježiša žiada a ani tomu, ako a kedy to chce Ježiš urobiť. Ale vie, že to dokáže. Vie, Kto to stojí pred jej tvárou. Vie, s kým sa zhovára. A práve tu nachádzame jedno z najúžasnejších a najlepších vyznaní viery: Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet. 

Táto Marta je celkom iná, ako Marta, ktorú Ježiš spoznal pred niekoľkými rokmi. Táto Marta má vieru. Táto Marta si vybrala, podobne ako jej sestra Mária, dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Týmto dobrým podielom je sám Ježiš Kristus.

--
Každý z nás si z času na čas vyberie zlý podiel. Niečo, čo je menšie, ako Ježiš. Každý z nás z času na čas naletí na klamstvo Diabla a uverí mu, že jeho veci, sú lepšie ako Božie veci. Nie sú. Neskôr si to uvedomíme a je na nás, čo urobíme. Zostaneme pri svojom zlom podiele, o ktorom vieme, že nás nikdy neuspokojí a ktorý nám bude jedného dňa odňatý, alebo sa  zdvihneme a vezmeme si dobrý podiel Ježiša, ktorý ako jediný, dokáže vyplniť prázdnotu v našom vnútri, ktorý ako jediný nám dokáže dať to, čo skutočne hľadáme a ktorý nám nikdy nebude odňatý?

Vyberme si dobrý podiel. 
Vyberme si Ježiša.

Marek

Žiadne komentáre: