17 apríla, 2012

Boh je s tebou, preto bojuj!


Každý z nás dobre pozná skúšky. Alebo lepšie povedané, pokušenia. Život kresťana je plný takýchto. Od chvíle čo sa ráno zobudíme sme pokúšaní prežiť deň v lenivosti a počas dňa sú naše oči, uši a mysle bombardované rôznymi pokušeniami. Niktoré sú jemnejšie, iné sú drastickejšie. Niektoré sú ľahko odolateľné, iným zase málokedy odoláme.

Nech už je tvoja oblasť pokušenia akákoľvek (od čokolády až po pornografiu), existuje nádej. Naša nádej sa neskrýva v tajných a zázračných technikách a radách, ale v Božej moci. V prvom liste Korinťanom 10:13-14 čítame:

„Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Preto, moji milovaní, stráňte sa modlárstva.“

Grécke slovo, ktoré je tu preložené ako „skúška“ je to isté slovo, ktoré sa inde prekladá ako „pokušenie“ (napr. Matúš 26:41). A pod modlárstvom môžeme rozumieť akýkoľvek hriech, od lenivosti až po sexuálne pokušenie.

Celý trinásty verš Pavol hovorí, že pokušenia, s ktorými tak často zápasíme sú iba ľudské. S nami je však Boh, ktorý je verný! A pre tohto Boha ľudské pokušenia nepredstavujú ani ten najmenší problém.

Boh má nad našimi pokušeniami ultimátnu a rozhodujúcu moc. On nedopustí, aby sme boli skúšaní nad svoje sily, ale tak riadi udalosti našich životov (vrátane ťažkých chvíľ ako sú pokušenia!), aby sme z nich mali východisko, aby sme nad skúškou zvíťazili.

Ale čo my, chudáci, ktorí sme uprostred týchto udalostí? Čo nám v tej chvíli, keď sa pozeráme pokušeniu zoči-voči, pomôže? Odpoveď: Uvedomenie si dôležitosti slovíčka preto, ktoré je v štrnástom verši. Tam nám Pavol hovorí: „Preto, moji milovaní, stráňte sa modlárstva.“

Strániť sa modlárstva, a vlastne akéhokoľvek hriechu, dokáže byť poriadne náročná vec. Niekedy sa nám zdá, že to je akoby nesplniteľná úloha. Preto Pavol hovorí preto.

Ako kresťania si potrebujeme uvedomiť, že Boh je s nami, nie proti nám. A keď je Boh s nami, kto bude proti nám? (Rimanom 8:31) A práve toto poznanie a prežitie – Božej prítomnosti v našich životoch – má byť hnacím motorom nášho boja s hriechom.

Akoby Pavol hovoril:

Korinťania, pozrite sa na to, kým ste v Kristovi. Sám Boh vás urobil svojimi vlastnými deťmi! Boh, ktorý má celý svet vo svojich rukách a ktorého všetko poslúcha na slovo. Ten istý Boh je s vami aj uprostredvašich skúšok. A okrem toho, vaše skúšky sú iba ľudské, preto ich pôvod a sila je iba ľudská. Je to pre Boha, vášho Otca, snáď nejaký problém? Pozrite, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily. Na to vás príliš moc miluje. Ale jedno urobí: Vytvorí vám cestu vyslobodenia, dá vám cestu von z tohto pokušenia. Preto bojujte. Preto, lebo Všemohúci Boh, Hospodin zástupov, váš Nebeský Otec, bojuje spolu s vami.

Majme nádej, keď čelíme skúškam. Nádej máme preto, lebo máme Boha, ktorý je s nami aj uprostred našich skúšok a pokušení. Keď na teba útočí pokušenie, keď si lákaný k tomu, aby si svoje srdce priložil k hriechu, tak si spomeň, kto to stojí po tvojom boku.

A potom bojuj!

Váš spolubojovník vo viere,
Marek 

Žiadne komentáre: